هزینه احداث فضای سبز


هزینه احداث فضای سبز

در چند دهه اخیر، كاربری فضای سبز شهری، همچون سایركاربریها، در اهرم های اجرایی برنامه ریزی شهری، یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی، مورد توجه بوده و در این طرحها پس از یكسری مطالعات اولیه در مورد وضعیت گذشته و موجـود كـاربری فـضای سبز، در زمینهی حفظ و نگهداری فضاهای سبز فعلی و گسترش و مكانیابی آن برای آینده، سیاستهایی در پیش گرفته شده اسـت؛ با این وجود به علت بروز برخی مشكلات، همچون: افزایش جمعیت شهری، رشد بیرویهی شهرها، افزایش قیمت زمـینهـای زمـین شهری و...
میتوان شاهد از بین رفتن فضاهای سبز داخل و حومه ی شهرها بـود.
از آنجـا كـه فـضاهای سـبز، دارای كاركردهـای گوناگونی در شهر هستند، تجدید نظر در مورد سیاستهای حفظ و نگهداری و ایجاد فضاهای سبز در طرحهای شهرسـازی، لازم بـه نظر میرسد.
شایان ذكر است كه در گذشته، در پی عدم موفقیت طرحهای جامع و تفصیلی در زمینـهی حفـظ و نگهـداری فـضاهای سبز شهری و كاهش سهم این نوع كاربری نسبت به كاربری های دیگر، مسوولین ذیربط برنامه ریزی شهری، از جمله وزارت كـشور(دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی)، فعالیتهایی در زمینه تهیه راهنمای تـدوین طـرح راهبـردی – جـامع فـضای سـبز شهری داشته اند؛ كه امید میرود با تهیه این گونه طرحها، كه هدایت امور فضای سبز، از قبیل: ایجـاد، گـسترش، توزیـع عادلانـه، وحدت، انسجام، حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری در محدوده قانونی و حریم شهر یا شهرستان را بر عهده دارد، به عنوان یك طرح كیفی، بتواند سیاستهای كلی فضای سبز شهری را سامان بخشد.
تهیه طـرح راهبـردی فـضای سـبز شـهری، نـشان از اهمیت و جایگاه بسیار مهم كاربری فضای سبز شهری در نزد شهرسازان و برنامه ریزان شهری دارد . 
هزینه طراحی محوطه و فضای سبز

سرانه فضای سبز

سرانه، میزان كمیتی است كه به طور متوسط، از یك كل به هر نفر میرسد.
مثلا سرانه فضای سبز، مقدار فضای سـبزی اسـت كه به طور میانگین، از كل كاربری فضای سبز، به هر نفر میرسد.
سرانه های مختلفی كه برای هریك از كاربریهای شهری بـه كـار برده میشود، با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر، ویژگیهای كالبدی- فیزیكی، شرایط اقلیمی، عوامل اقتـصادی، عوامـل اجتمـاعی، عوامل فرهنگی و...
از شهری به شهر دیگر متفاوت است و نمیتوان یك سرانه و استاندارد مشخص برای شـهرهای یـك كـشور در نظر گرفت و هر شهری با توجه به شرایط خود، نیاز به سرانه های متفاوتی دارد و استانداردهای ارایه شده، تنها همچـون یـك راهنمـا مورد استفاده قرار میگیرند.
سرانه فضای سبز توصیه شده توسط سازمان ملل، 20 الی 25 مترمربع برای هر نفر است.
حال آنكه، این شاخص در فرانـسه: 18 مترمربع، در آمریكای لاتین: 15 مترمربع و در انگلیس: 10 متر مربع است.
طبق بررسیهای كارشناسان، استاندارد بین المللی فضای سبز برای هر فرد كه در شهرهای پرجمعیت زندگی می كنـد، مـا بـین 50-15 مترمــربع و بـه طـور متوسـط، 30 متـــرمربع میباشد.


هزینه طراحی محوطه و فضای سبز

ویژگی‌های فضای سبز در شهر

ویژگی‌های بصری درختان در ساختار منظر شهری

اکثر مردم درختان را جزیی از مناظر شهری می‌دانند‌. شهرت و ویژگی‌های بسیاری از شهرها مرهون وجود پوشش گیاهای در آن‌ها است. چرا که بخش مهمی از منظر شهری را تشکیل می‌دهد.
شاید استفاده از درختان در فضاهای شهری، نقش ضروری و تعیین کننده‌ای در معیشت انسان‌ها نداشته باشد اما بسیاری از مردم زندگی در کنار درختان را امری لذت بخش تلقی می‌کنند
این مساله نشان دهنده تمایل شدید انسان‌ها برای بازگشت به طبیعت است‌ از سوی دیگر، تاثیر درختان در کاهش تراکم محیط و یکنواختی منظر از عواملی است که باعث می‌شود انسان‌ها به حضور درختان در شهرها احساس نیاز کنند.

ویژگی‌های زیست محیطی درختان در سیستم شهری

گیاهان و فضای سبز در شهرها علاوه بر این که یاد‌آور محیط طبیعی هستند و ساختارهای مکانی خاصی را برای انسان‌ها فراهم می‌آورند در تعدیل و اصلاح برخی از عوامل زیست محیطی نیز، اهمیت دارند و این عوامل زیست محیطی شامل موارد زیر است.

    کاهش آلودگی هوا
    کاهش آلودگی صوتی
    کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن
    کنترل انعکاس نور
    کنترل شرایط خود اقلیمی، شامل کنترل تابش خورشید و درجه حرارت ، کنترل باد و کنترل رطوبت هوا

طراحی و اجرای فضای سبز

ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر

گسترش دامنه تمدن انسانی و حاکمیت صنعت، بر اساس تکنولوژی جدید و گرایش به سوی زندگی ماشینی، همگام با اثرات تخریبی و تباهی منابع طبیعی و پوشش‌های گیاهی ، تبدیل اراضی مزروعی و باغات به تشکیلات ساختمانی‌، در کنار افزایش رشد بی رویه جمعیت در شهرها و آلودگی محیط زیست، نه تنها سیستم اکولوژی و توان بهزیستی را بر هم زده است، بلکه شرایط دشواری را نیز، برای زندگی انسان‌ها فراهم کرده است.

از فضاهای سبز می‌توان برای تشن زدایی و ایجاد آرامش روحی و جسمی در محیط‌های شهری استفاده کرد.
هر چند احداث هر نوع فضای سبز، به روان بخشی زیباسازی و ایجاد آرامش در محیط کمک می‌کند.
اما بهره‌گیری از این عملکرد مستلزم برنامه ریزی دقیق برای آن است. لازم است برای داشتن شهری انسان مدار به ضرورت برنامه ریزی اوقات فراغت و برنامه ریزی در مور‌د پراکنش و گسترش فضای سبز توجه شود.

ویژگی‌های عملکردی در معماری شهری

گیاهان دارای ویژگی‌های معماری شناسی هستند که می‌توان از آنها در طراحی و فضا سازی شهرها بهره برد.
گیاهان در معماری منظر به عنوان مصالح اصلی به کار گرفته می‌شوند.
از سوی دیگر در مقیاس کلان، در شهر توده‌های گیاهی می‌توانند در تشکیل ساختار، بافت، سیمای شهر نقش موثری داشته باشد.

ویژگی‌های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری

شهر، سیستم زنده ‌و پویا است که فضای سبز جزیی از ان قلمداد می‌شود. فضاهای سبز می‌توانند نقش‌های مهمی را در کاهش تراکم شهری‌، ایجاد مسیرهای هدایتی، تکمیل و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی‌، فرهنگی‌، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آینده شهر را ‌بر عهده داشته باشد.
فضای سبز بخش جان دار ساخت کالبدی شهر است و در هماهنگی با بخش بی‌جان کالبد شهر، ساختار یا بافت و سیمای شهر را تشکیل می‌دهد. در این حالت فضای سبز می‌تواند نقش لبه شهر، تفکیک فضاهای شهری و آرایش شبکه‌های راه‌ها را بر عهده بگیرد.
به طور کلی گیاهان د‌ارای ویژگی‌های کالبدی زیر هستند.

    کاهش تراکم شهری

    تعریف لبه و محدوده‌های شهری

    تفکیک فضاهای شهری

    تاثیر در ساختار شهری

    تاثیر فضای سبز در کنترل عبور و مرور

طراحی فضای سبز در تهران

ویژگی‌های معماری شناسی گیاهان در فضای سبز

گیاهان در معماری فضای سبز به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفته می‌شوند. گیاهان می‌توانند با توجه به خصوصیت‌های خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری موثر در ساختن فضا سهیم باشند. گیاهان می‌توانند به صورت‌های دیوار‌، سقف و کف به کار گرفته شوند. وقتی گیاهان به صورت ردیفی و انبوه کاشته می‌شوند می‌توانند نقش دیواره را داشته باشند. سایه گستر درختان می‌توان جایگزین سقف شود و کف را نیز می‌توان توسط گیاهان ‌پوششی تعریف کرد. گیاهان می‌توانند به عنوان منابع، امر تفکیک بصری فضا‌ها را بر عهده داشته باشند و همچنین گیاهان می‌توانند منجر به تعریف فضاها شوند. گیاهان با خصوصیاتی که از آن برخوردار نقش‌های زیر بر عهده دارند.

    ایجاد حصار
    کنترل دید
    ممانعت حرکت
    تقسیم فضا
    عوامل موثر در طراحی و اجرای فضای سبز
    تغییرات طرح، پس از طراحی و اجرا

از آن جا یک طرح فضای سبز، حتی پس از اجرا نیز، می‌تواند دستخوش تغییر شود طراح باید توانایی آن را داشته باشد که در هنگام پروراندن ایده‌ها و خلق مکان‌ها‌، هویت آن‌ها را پس از این تغییرات نیز پیش بینی کند.
طراح فضای سبز باید به حال و آینده توجه داشته باشد به طوری که بتواند نیازهای فوری استفاده کنندگان را بر طرف کند و به سلامت بلند مدت و پایداری محیط و منظر نیز بپردازد.
اما به دلایل گوناگونی که مهمترین آنها کاهش کیفیت محیط و منظر و کاهش منابع اقتصادی است لازم است که رویکرد تصمیم گیری کوتاه مدت با تصمیم گیری‌های پایدارتر جایگزین شوند. این آگاهی‌، منجر به تغییر فرایند طراحی محیط ‌و منظر شده است.

یکی از نکاتی که در طراحی فضای سبز باید به آن توجه داشت تغییرات است.
فرق یک طرح فضای سبز با یک طرح معماری در این است که طرح فضای سبز پس از ساخت دچار تغییر می‌شود و لازم است که طراح همه آن تغییرات در نظر داشته باشد.
طراح باید بتواند محیط‌هایی را خلق کند که مدت کوتاهی پس از کاشت گیاهان زیبا باشند و بعدها نیز به عنوان محیط و منظرهایی رضایت بخش کارایی داشته باشد.

ضوابط و مقررات اصول طراحی فضای سبز

طراحی منظر از یک طرف با اصول ترکیب زیباشناسی معماری ارتباط می‌یابد و از سوی دیگر تابع اصول ترکیب زیباشناسی طبیعی می‌شود.
بر اساس نگرشی نوین زیبایی از رابطه پیوسته و دینامیک دانش‌های مختلف در طراحی منظر به وجود می‌آید.
در این نگرش کیفیت زیبایی منظر در ارتباط با عناصر مفید و عملکرد آن‌ها سنجیده می‌وشد و به عنوان دانشی در کنار سایر دانش‌های عملکردی مانند معماری، شهرسازی، کشاورزی و باغبانی قرار می‌گیرد.
طراحی فضای سبز در مقیاس‌های کوچک، باید مبتنی بر راحتی، زیبایی، دوام و صرفه اقتصادی باشد.
طراحی فضای سبز به عنوان بخشی از طراحی فضای شهری فرایندی انسانی است که با بهبود کیفیت کالبدی محیط زیست سر و کار دارد.یک فضای سبز از یک سود جزیی از شهر است و نمی‌توان بدون توجه به کل، در مورد جز برنامه ریزی و طراحی انجام داد و از سوی دیگر هر فضای سبز، به منزله یک کل است که از ترکیب اجزا، مانند راه‌ها، باغچه‌ها، مبلمان و المان‌ها تشکیل می‌شود.‌
و ضمن اینکه بایستی در تمامی اجزای احساس شود اجزا نیز به خوبی طراحی شوند.
در طراحی فضای سبز از گیاهان به عنوان عناصر معماری می‌توان استفاده کرد.
این عناصر همانند دیگر عناصری که در طراحی به کار گرفته می‌شوند از ویژگی‌های بصری مانند نقطه، فرم، رنگ و بافت برخوردار هستند. بایستی این ویژگی‌ها بر اساس اصول زیباشناختی‌، یعنی وحدت، ریتم، تناسب‌، توازن و مقیاس چیده شوند تا بتوان به محیط‌های دلپذیر دسترسی پیدا کرد.

محاسبه هزینه طراحی فضای سبز

هزینه طراحی محوطه و فضای سبز

هزینه اجرای فضای سبز

قیمت هر متر مربع فضای سبز

تعرفه طراحی فضای سبز

قیمت محوطه سازی


قیمت محوطه سازی


 
طراحی فضای سبز در تهران
طراحی فضای سبز در کرج