سوالات متداول ماشین های کشاورزی

فهرست مطالب

خاک ورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد. هدفهای اصلی خاک ورزی صحیح عبارتند از:۱- ایجاد محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر ورشدونمو ریشه ۲- کنترل علفهای هرز رقیب ۳- کنترل فرسایش خاک ۴- کنترل رطوبت خاک ۵- بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی خاک.

۱) خاک ورزی را تعریف کرده و اهداف آن را نام ببرید؟

خاک ورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد. هدفهای اصلی خاک ورزی صحیح عبارتند از:۱- ایجاد محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر ورشدونمو ریشه ۲- کنترل علفهای هرز رقیب ۳- کنترل فرسایش خاک  ۴- کنترل رطوبت خاک ۵- بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی خاک.

اهداف کلی خاک ورزی:۱-بهسازی ساختمان خاک ۲- حفظ ونگهداری رطوبت ۳-تهویه خاک ۴- نفوذ پذیری خاک ۵- ریشه دوانی ۶- تهیه بستربذر۷- برگرداندن خاک ۸-کنترل علفهای هرز۹-جلوگیری ازفرسایش خاک

۲) هدف از خاک ورزی اولیه چیست وادوات مربوط به آن کدامند؟

خاک ورزی اولیه عملیاتی شدید ونسبتا عمیق بوده ومعمولا سطح خاک را ناهموار به جای می گذارد

اهداف خاک ورزی اولیه عبارتند از:۱- بریدن ومتلاشی کردن خاک به منظور پایه ریزی آماده سازی بستربذر ۲- دفن خاشاک از طریق برگردادن آنها ۳- مخلوط کردن خاشاک با خاک زراعی ۴- باقی گذاردن خاشاک در سطح خاک بدون بهم خوردگی ۵- به حداقل رساندن فرسایش آبی وبادی خاک ،از طریق به جای گذاشتن سطحی ناهموار در معرض این دو عامل.

ادواتی که عموما برای خاک ورزی اولیه به کار برده می شوند عبارتند از:گاوآهن های برگردان دار، گاوآهن های بشقابی ، گاوآهن های چیزل (گاوآهن های شفره ای) گاوآهن های شخم پوششی (گاوآهن های پنجه عریض) شیار سازها وپشته سازها ، زیرشکن ها(گاوآهن یا ساپ سویلرها)، گاوآهن های عمودی (تیلرهای بشقابی)،هرس های بشقابی افست وتندوم سنگین و گاوآهن دوار(تیلرهای دوار)

 

۳) هدف از خاک ورزی ثانویه چیست وادوات مربوط به آن کدامند؟

اهداف خاک ورزی ثانویه :۱- اصلاح بستر بذر از طریق خرد کردن بستر خاک ۲- ذخیره سازی رطوبت از طریق عملیات آیش تابستانه به منظور از بین بردن علفهای هرز وکاهش تبخیر ۳- قطع بقایای گیاهی وگیاهان پوششی ومخلوط کردن آنها با خاک سطحی ۴- خرد کردن کلوخها،تسطیح وفشردن خاک سطحی وقرار دادن آن در وضعیت بهتر زراعتی برای کشت بذر وجوانه زدن بذرها ۵- از بین بردن علفهای هرز  مهمترین ادواتی که در خاک ورزی ثانویه به کار می روندعبارتند از:هرسهای بشقابی،هرسهای دندانه فنری، هرس های دندانه میخی،هرس های دندانه انگشتی،کادیشنرها وکولتیوارهای مزرعه،غلتکها،هرس های غلتک دار،تیلرهای بشقابی،فوکاهای دوار،کولتیوارهای ردیفی وسایروسایل مشابه برای از بین بردن علفهای هرز

۴) کار گاوآهن برگردن دار ونحوه عمل آن راتوضیح دهید؟

کار گاوآهن برگردن دار که ممکن است بقط گاو آهن نامیده شود خاک شیاری را که ایجاد می کند از زمین جدا کرده ، آن را بلند می کند وبرمی گرداند وبدین ترتیب اعمال زیر را انجام می دهد:

۱- تمام یا قسمتی از خاشاک وبقایای گیاهی را زیر خاک می کند ۲- موجب تهویه خاک می شود ۳- موجب افزایش نفوذ وجریان آب در خاک میشود ۴-علفهای هرز را از بین می برد ۵- حشرات،تخم یا لارو آنها از بین می برد. ۶- موجب مخلوط شدن کودهای شیمیایی، دامی وسبز با خاک می شود.۷- بستر مناسبی برای بهترسبز شدن بذر به وجود می آورد .۸- ریشه ها،ساقه ها وغده های زیر زمینی را به سطح خاک آورده وباعث پوسیدگی آنها می شود.

آشنایی با بن سای
مشاهده

۵) قطعات تشکیل دهنده خیش گاوآهن برگردان دار را نام برده ووظیفه هر یک را به اختصار توضیح دهید؟

۱- تنه یا سینه ۲- تیغه ۳- صفحه برگردان ۴-پیشانی وکفش

تنه یا سینه در مرکز خیش قرار گرفته وتمام قسمتهای دیگر خیش به آن متصل می باشد تنه قسمتی است که شکل گوه ای مانند خیش را به آن می دهد بعضی از کارخانجات تنه های باریک و پهن مناسب خاکهای مختلف وشرایط مختلف شخم می سازد

تیغه:که به سک نیز معروف است قسمت برنده خیش گاوآهن محسوب می شود. تیغه موجب مکش ونفوذ خیش در داخل خاک شده وخاک شیارشخم رابه صورت افقی بریده وجدا می کند. تیغه همچنین به همراه پیشانی یا لبه جلویی صفحه برگردان ، در ایجاد شکاف عمودی خاک شرکت می کند.

صفحه برگردان یا برگردان قسمتی ازخیش است که درست پشت تیغه قرار گرفته وبه آن متصل می شود.صفحه برگردان خاک جدا شده ،شیاررا از تیغه دریافت کرده وبرمی گرداند.وقتی کار خیش مورد رسیدگی قرار گیرد صفحه برگردان مهمترین قسمت خیش یک گاوآهن برگردان دار محسوب می شود زیرا  بر روی این قسمت است که خاک شیار شخم شکسته شده فشرده گشته وخرد می شود.

کفش:عمل جذب نیروهای کناری وارد شده از طرف قطعه خاک شیار را انجام داده موجب تعادل جانبی گاوآهن در هنگام کار شده ودر نگهداری مستقیم گاوآهن در پشت تراکتور کمک کرده ودر امتداد دیواره شیار شخم حرکت می کند.

۶) دو کار پیش برها را بیان کرده وانواع آنها را نام ببرید؟

۱- قطع خاشاک وتبدیل آن ها به قطعات کوتاهتر که پوشیده شدن آنها را آسان تر می کند.

۲- قطع وعبور از خاشاکی که در جلو پیشانی وصفحه برگردان جمع شده وکشیده می شوند وجلو گاوآهن را می گیرند. انواع مهم عبارتند از:پیش برکاربردی(پیش بر مستقیم)،پیش بر مدور

 

۷) تراز اصلی و طولی گاوآهن به چه منظورصورت می گیرد؟

تراز اصلی وطولی گاوآهن به منظور صاف شدن کف شیار وسطح زمین شخم خورده پس از عمل شخم زنی صورت می گیرد اگر تراز عرضی صحیح نباشد کف شیار شخم به صورت دندانه اره ای بوده واگر تراز طولی درست نباشد کف شیار به صورت پله ای خواهد شد.

۸) تراز اصلی و طولی گاوآهن در اتصال سوار شونده به چه طریقی انجام می شود؟

تراز اصلی یا تراز افقی زمانی صحیح است که وقتی در پشت گاوآهن ایستاده یا چمپاته زده ایم وآن را نگاه می کنیم شاسی گاوآهن موازی سطح زمین قرار گیرد وتمام شیارهای شخم دارای عمق یکسان باشند تنظیم تراز عرضی در گاوآهن سواره به وسیله بازوی رابط سمت راست اتصال سه نقطه تراکتور از طریق بلند وکوتاه کردن آن انجام می شود تراز طولی زمانی صحیح است که وقتی در روبروی پهلوی گاوآهن ایستاده یا چمپاته زده ایم وبه آن نگاه می کنیم طول شاسی آن موازی با سطح خاک باشد تراز طولی گاوآهن های سواربا بلند نردن یا کوتاه کردن طول بازوی اتصال وسط ، اتصال سه نقطه تراکتور انجام می شود.

۹) عرض شخم یک گاو آهن برگردان دارچند خیشه چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه عرض شخم یک گاو آهن چند خیشه: فاصله عرض بین بال تیغه خیش اول ونوک تیغه یا کفش خیش آخرآن گاوآهن باید اندازه گیری شود.(از منتهی علیه خیش اول تا خیش آخرحساب می کنندH)

۱۰) برای نفوذ گاو آهن برگردان دار در خاک از چه روشی استفاده می شود؟

عامل نفوذ گاو آهن برگردان دار در خاک فقط زاویه نفوذ صحیح تیغه وتیزی تیغه می باشد و اگر زاویه نفوذ تیغه مناسب بوده وتیغه از تیزی مناسب برخوردار باشد خیش گاو آهن براحتی وبا حرکت رو به جلو تراکتور داخل خاک می شود.

مجسمه های باغی در محوطه سازی
مشاهده

 

۱۱) چرخ تنظیم عمق گاوآهن چگونه باعث کنترل وتثبیت عمق شخم می شود؟

چرخ تنظیم عمق گاوآهن اصولا برای حمل عقب گاو آهن در نظر گرفته نشده است، بلکه تعادل گاو آهن را حفظ کرده وعمق شخم  را در شرایط متفاوت خاک ومناطق شیب دار کنترل وتثبیت می کند. در مناطقی که قسمتهای نرم وسخت خاک به طور توام در یک مزرعه وجود دارند، با تنظیم گاوآهن برای کار در قسمتهای سخت مزرعه ، چرخ تنظیم مانع فرو رفتن بیش از حد گاوآهن در قسمتهای نرم مزرعه می شود.

۱۲) گاوآهن بشقابی برای استفاده درچه شرایطی مناسب است؟

۱- خاکهای سخت وخشک که گاوآهن برگردان دار با اشکال در آنها نفوذ می کند ۲- خاکهای چسبنده (خاکهای واکسی ماک وگامبو) که به علت چسبیدن به صفحه برگردان گاو آهن بر گردان دار نمی تواند به آسانی از آنها عبور کند. ۳- لایه های نازک سخت شده در خاک وخاکهای بسیار زبر سنگ ریزهای که هزینه فرسایش گاوآهن برگردان دار در آنها بالاست. ۴- خاکهایی که دارای ریشه های زیادی هستند. ۵- خاکهای سست ،مانند خاک تورب که گاوآهن برگردان دار قادر به برگرداندن آنها نمی باشد. ۶- خاکهایی که نیاز شخم عمیق از ۵/۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر دارند.

۱۳) در گاوآهن بشقابی عمق نفوذ در خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

بر خلاف گاو آهنهای برگردان دار، گاو آهنهای بشقابی تمایل به فرو رفتن یا نفوذ در خاک را ندارند وعمق مطلوب شخم بستگی به زاویه مناسب بشقاب و وزن زیاد شاسی گاو آهن دارد وفقط برای نفوذ بیشتربه عامل وزن بستگی دارند بنابراین برای نفوذ بهترباید وزن خیش یا گاو آهن را افزایش داد.

۱۴) زاویه افقی و زاویه عمودی بشقاب درگاوآهن بشقابی را تعریف کرده وبگویید تغییرات این زوایا چه تاثیری در کار گاوآهن دارد؟

زاویه افقی بشقاب عبارت است از زاویه ای که سطح رویی بشقاب (قطر افقی صفحه ) با خط جهت حرکت تراکتور می سازد.مقدار مطلوب این زاویه معمولا بین حدود ۴۲تا ۴۷درجه است افزایش این زاویه نفوذ بشقاب در خاک را افزایش می دهد وکاهش زاویه بشقاب موجب افزایش چرخش بشقاب نسبت به سرعت حرکت تراکتور شده وعرض برش کاهش می یابد با اضافه شدن زاویه افقی عرض برش افزایش می یابد.

زاویه عمودی یا زاویه تمایل عبارت از زاویه ای است که سطح بشقاب با یک خط عمود بر سطح زمین می سازد این زاویه معمولا از ۱۵ تا ۲۵ درجه قابل تغییر است. با افزایش این زاویه (دور شدن از خط عمود به طرف عقب) نفوذ بشقاب درخاکهای سنگین وچسبنده ای که در کف شیار ودر زیر صفحه برنده بشقاب تمایل به غلتیدن دارند بیشتر می شود. کم شدن زاویه عمودی (نزدیک شدن به خط عمود) موجب بهتر شدن کار بشقاب در خاکهای سست یا شکننده می گردد. افزایش شیب بشقابها موجب بهتر شدن کار بشقاب در خاکهای سست یا شکننده می گردد.افزایش شیب بشقابها موجب وارد شدن فشار بیشتر از طرف خاک بر بشقاب می گردد که نتیجه آن چرخش سریع تر بشقاب ، خرد شدن بیشتر خاک و دفع شدن وپوشیده شدن خاشاک می باشد.

طراحی باغ صخره ایی
مشاهده

 

۱۵) اندازه برش خاک توسط تیغه های گاوآهن دوار به چه عواملی بستگی دارد.درباره چگونگی تاثیرهر یک از عوامل به اختصار توضیح دهید؟

اندازه برش تیغه های گاوآهن دوار برحسب سرعت روبه جلو تراکتور،تعداد تیغه های هر اتصالی وسرعت دوران محور تیغه ها ووضعیت درپوش خاک گیر تعیین می گردد.

هر چه سرعت پیشروی تراکتور بیشتر باشد فرصت برداشت قطعات خاک کمتر و قطعات درشتری از خاک برداشت می شود.وهر چه در پوش بالاتر قرار گیرد خاک درشتر برداشت می شود وبرعکس.

و اگر تعداد تیغه ها بیشتر باشد برش کمتر و قطعات کوچکتر برداشت می شود و سرعت دوران محور تیغه ها بیشتر باشد خاکدانه ها ریزتر می شود وبرعکس.

۱۶) شکل سر پوش وتنظیم حفاظ خاک در گاوآهن دوار چه تاثیری برمیزان خرد شدن خاک دارد؟

خرد شدن خاک بستگی به شکل سر پوش ، شکل حفاظ خاک وتنظیم آن نیز دارد در جایی که کلوخها از میان محور گردنده خارج می شوند. حفاظ خاک میزان خرد شدن خاک را کنترل می کند. هر چه حفاظ پایین تر بیاید میزان خرد شدن خاک بیشتر می شود بستر بذر نرم تری آماده می گردد، خاشاک بهتر مخلوط می شوند و سطح خاک مسطح تر به جای گذارده می شود. هرچه حفاظ بالاتر می رود ، میزان خرد شدن خاک کاهش می یابد ، احتمال چسبیدن خاک مرطوب به حفاظ کم می شود وتوان مورد نیاز نیز کاهش می یابد.

۱۷) در چه مواردی از گاوآهن چیزل(قلمی)استفاده می گردد؟

شخم  با گاوآهن چیزل در نقاطی که پوشاندن کامل خاشاک مورد نیاز باشد با سرعت بیشتری انجام شده واقتصادی تر باشد از گاوآهن های چیزل غالبا برای شکستن لایه سخت خاک که بر اثر شخم همه ساله با گاوآهن برگردان دار به وجود می آید استفاده می شود.

۱۸) گاوآهن های زیر شکن با چه اهدافی بکار برده می شود؟

زیر شکن ها عمدتا برای شکستن لایه های غیر قابل نفوذ خاک ، پایین تر از عمق کار ادوات معمول خاک ورزی به کار می رود این وسایل به منظور بهتر شدن نفوذ آب در خاک ، زهکشی و نفوذ ریشه به اعماق خاک به کار می روند.

 

۱۹) کولتیوارهای مزرعه به چه منظوری بکار می روند؟

کولتیوارهای مزرعه برای تهیه بستر بذر، کنترل علف های هرز، آیش تابستانه ، خاک ورزی پوشش دار و ناهموار کردن مزرعه به منظور افزایش جذب رطوبت وجلوگیری از فرسایش بادی وآبی خاک مورد استفاده قرار می گیرند. کولتیوارهای مزرعه مانند هرس های بشقابی خاک را فشرده نمی کنند و وقتی به تیغه های پنجه غازی مجهز باشند برای از بین بردن علفهای هرز پایا مناسب ترند. برای اجرای خاک ورزی اولیه وثانویه به کار می روند اما معمولا این ادوات برای خاک ورزی ثانویه و در خاکی که قبلا نرم شده مورد استفاده قرار می گیرند.

۲۰) سه مورد استفاده از هرس های بشقابی را نام ببرید؟

هرس های بشقابی برای تهیه بستر بذر زمینهایی که در پاییز ویا در بهار شخم خورده اند وبرای پوشاندن روی بذرهایی که به صورت دستپاش کشت می شوند از قبیل گندم وجو مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده از هرس بشقابی (دیسک زدن) بعد از شخم ، کلوخها را خرد کرده ، بقایای گیاهی را با خاک مخلوط کرده و خاک زیربشقابها را محکم می کند تا بستر بذر یکنواخت و صافی را بوجود آورد.

 

 

اگر این محتوا مفید بود لطفا به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09124682490